Development

OBJEMOVÁ ŠTÚDIA

Zhotovíme Vám objemovú štúdiu pre potreby feasibility study, preveríme limity územného plánu, zhodnotíme možnosti využitia pozemku. Preveríme vhodné umiestnenie a rozsah zástavby, zastavanú plochu, celkové prenajímateľné/ predajné a iné plochy podľa typu projektu.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Spracujeme architektonickú štúdiu pre Váš developerský projekt s dôrazom na efektivitu, funkčnosť a estetickú kvalitu objektu a okolitých priestorov. 

KOMPLEXNÁ PROJEKTANTSKÁ ČINNOSŤ

Pripravíme Vám kompletný projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu, zabezpečíme a skoordinujeme projekty profesií (statika, zdravotechnika, kúrenie, chladenie, elektroinštalácie, vzduchotechnika a iné podľa potreby konkrétneho projektu). Poradenstvo v priebehu povoľovacieho procesu 

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A AUTORSKÝ DOZOR

Zabezpečíme dohľad nad priebehom projektu počas projektovej fázy a realizácie, spracujeme časový harmonogram a zápisy z jednaní a kontrolných dní čo napomáha k hladkému chodu projektu. Dohliadneme na dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu prevedených prác a dodávok, zabezpečíme stavebný a autorský dozor.